توسعه سیاسی و اقتصادی در جهان اسلام (مجموعه کتابخانه دانشنامه جهان اسلام ـ 18)

کد شناسه :121957
توسعه سیاسی و اقتصادی در جهان اسلام (مجموعه کتابخانه دانشنامه جهان اسلام ـ 18)

مسئلة اصلی در بحث توسعه در جهان اسلام، تفاوت‌ها و تعارض‌های مبانی دینی و فرهنگی تودة مردم با مبانی توسعة عرفی غربی است. در این میان، خلاء نظریه‌پردازی و دادن الگوی نظری و عملی توسعة اسلامی به صورتی که بتواند در عین کارا بودن، هویت اسلامی و بومی داشته باشد، احساس می‌شود. کتاب حاضر مشتمل بر چهار بخش است . بخش نخست دربرگیرندة مباحث نظری شامل کلیات و آراء و دیدگاه‌ها در جهان اسلام است. در بخش دوم تحت عنوان «تجزیة توسعة سیاسی در جهان اسلام» ضمن طرح کلیات، توسعة سیاسی در کشورهای اسلامی غیر عرب‌زبان و توسعة سیاسی در جهان عرب بررسی شده است. در بخش سوم به «تجربة توسعه اقتصادی در جهان اسلام» پرداخته شده است که شامل فصل‌هایی چون توسعة اقتصادی در ایران، توسعة اقتصادی در جهان عرب، توسعة اقتصادی در ترکیه و توسعة اقتصادی در جنوب شرق آسیاست. بخش آخر نیز به بررسی بانک توسعة اسلامی به عنوان یک نهاد توسعه‌ای در جهان اسلام، اختصاص دارد

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر