چرا بايد كلاسيك‌ها را خواند

کد شناسه :120331
چرا بايد كلاسيك‌ها را خواند

مجموعة مقالات اين كتاب دورة تاريخي مهمي را، از قرن 4 پ.م. تا قرن 20 م در بر مي‌گيرد. در اين سير تاريخي، از گزنفون باستاني و نظامي گنجوي به ژرژپرك معاصر مي‌رسد، بي‌‌آنكه نيازي به رعايت توالي و نظم خوانش احساس كنيد. اين كتاب اثري است كليدي براي درك ايتالوكالوينو و از آن مهمتر براي فهم تمامي نويسندگان مدرن و پسامدرن، از اين‌رو مطالعة اين كتاب دريچه‌هاي نغزي از فرهنگ و ادبيات جهاني را به روي خوانندة فارسي زبان مي‌گشايد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر