سرشت تلخ بشر (جستارهایی در تاریخ اندیشه ‌ها)

کد شناسه :115680
سرشت تلخ بشر (جستارهایی در تاریخ اندیشه ‌ها)

«آلیزایابرلین» از برجسته‌ترین اندیشمندان و بزرگترین منادیان آزادی فردی و جمعی و انواع کثرت‌گرایی (سیاسی و فرهنگی) است. او اعتقاد دارد که دوران آرمان شهرجویی به سر آمده و جستجوی راه حلی واحد برای سامان دادن جوامع بیهوده است. در این کتاب پیوند‌های میان اندیشه‌های گذشته و آشوب‌ها و وقایع اجتماعی و سیاسی این روزگار را آشکار می‌کند، پیوند میان اعتقاد افلاطونی به حقیقت مطلق و دام اقتدارگرایی، پیوند میان ژوزف دومستر ایدئولوگ ارتجاعی قرن هجدهم و فاشیسم قرن بیستم، پیوند میان رمانتیسیم شیلتر و بایرون و ملی‌گرایی جنگ طلبانه که جهان امروز را برمی‌آشوبد. در این کتاب می‌خوانیم: 1ـ در پی دنیایی آرمانی 2ـ افول اندیشه‌های آرمانشهر گرایانه در غرب 3ـ جامباتیست ویکو و تاریخ فرهنگی 4ـ نسبیت‌گرایی ادعا شده در اندیشه اروپایی سده هجدهم 5ـ ژوزف دومستر و خاستگاه فاشیسم 6ـ فراز و نشیب وحدت اروپا 7ـ‌تقدیس اراده رمانتیک 8ـ ترکه خمیده

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر