میشل‌ فوکو فرا‌سوی ساختگرایی و هرمنوتیک (موخره به قلم فوکو)

کد شناسه :115216
میشل‌ فوکو فرا‌سوی ساختگرایی و هرمنوتیک (موخره به قلم فوکو)

این اثر به گفتة برخی صاحب‌نظران بهترین بررسی و اندیشه‌های پرنفوذ و ژرف میشل فوکوست. در این کتاب صرفاً خلاصه‌ای از آثار فوکو داده نمی‌وشد، بلکه نویسندگان، که از استادان برجستة فلسفه در دانشگاه کالیفرنیا هستند، خود دست به تعبیر و تفسیر و نقد آرای فوکو می‌زنند و آنچه را که به ویژه از نظر فلسفی و روش‌شناسی مهم است برجسته می‌سازد. در کتاب مذکور، پیشینه‌های فلسفی اندیشة فوکو همراه با نوآوری‌های بی‌نظیر وی بررسی می‌شود و پیوند فکری فوکو با نیچه، هایدگر،‌مرلوپونتی، ویتگنشتاین و برخی دیگر آشکار می‌گردد. فوکو با عرضة دو روش دیرینه‌شناسی دانش و تبارشناسی حقیقت و قدرت، بنیاد آنچه را که تا به امروز علوم اجتماعی خوانده می‌شد در هم ریخته است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر