مهاجرت و سازگاری (پژوهشی در مورد ایرانیان مقیم امارات)

کد شناسه :111426
مهاجرت و سازگاری (پژوهشی در مورد ایرانیان مقیم امارات)

کتاب حاضر، حاصل تحقیقی است میدانی و اسنادی که طی آن مهاجرت نیروی کار از ایران به امارات متحده عربی بررسی شده است .عناوین مباحث کتاب عبارت‌اند از : ویژگی‌های جامعه مورد مطالعه ;مهاجرت و نیروی کار در خلیج فارس ;انواع مهاجرت و پیامدهای آن ;بررسی مطالعات انجام شده ;دیدگاه‌ها و آرای نظری در زمینه مهاجرت و سازگاری ;روش شناسی تحقیق ;تجزیه و تحلیل داده‌ها .همچنین در این پژوهش با بیان تعدادی از شاخص‌های سازگاری، رابطه و میزان همبستگی درجات سازگاری مهاجران ایرانی مقیم امارات عربی (جامعه میزبان) با خصوصیات اجتماعی ـ اقتصادی آنها بررسی شده است .در بخش نتیجه‌گیری کتاب آمده است : نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهد که چهار متغیر مدت اقامت، میزان درآمد، سن و بعد خانوار با میزان سازگاری مهاجرین رابطه معنی‌دار و مثبت دارند که از میان آنها، مدت اقامت بیشترین رابطه را با متغیر وابسته یعنی میزان سازگاری دارد (منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر