روش‌های تحقیق درعلوم رفتاری

کد شناسه :110681
روش‌های تحقیق درعلوم رفتاری
موجود نیست

این کتاب به عنوان مرجعی برای دانشجویان رشته‌های علوم‌رفتاری در درس روش تحقیق تدوین شده است و مباحث بنیادی فرآیند پژوهش و اصول و روش‌های مهم آن با بیانی ساده و با ذکر مثال‌های عملی به رشتة تحریر درآمده است. کتاب در چهارده فصل به شرح زیر می باشد: 1. تحقیق از دیر باز تاکنون؛ 2. متغییرها و اندازه‌گیری آنها؛ 3. جامعه تحقیق و نمونه‌گیری؛ 4. انواع تحقیق؛ 5. طرح‌های پژوهشی؛ 6. ابزارهای اندازه‌گیری متغییرها و روش های جمع‌آوری داده‌ها؛ 7. ابزارهای اندازه‌گیری متغییرها «گروه سنجی ، مقیاس‌ها و آزمون‌ها»؛ 8. تحقیق زمینه‌‌یابی؛ 9. تحقیق‌های کیفی و تاریخی؛ 10. تحقیق‌فراتحلیلی؛ 11. تجزیه و تحلیل آماری داده‌های تحقیق؛ 12. تدوین گزارش تحقیق؛ 13. دو نمونه از گزارش مراحل اجرای تحقیق؛ 14. خودآزمایی. این کتاب به عنوان مرجعی برای دانشجویان رشته‌های علوم‌رفتاری در درس روش تحقیق تدوین شده است و مباحث بنیادی فرآیند پژوهش و اصول و روش‌های مهم آن با بیانی ساده و با ذکر مثال‌های عملی به رشتة تحریر درآمده است. کتاب در چهارده فصل به شرح زیر می باشد: 1. تحقیق از دیر باز تاکنون؛ 2. متغییرها و اندازه‌گیری آنها؛ 3. جامعه تحقیق و نمونه‌گیری؛ 4. انواع تحقیق؛ 5. طرح‌های پژوهشی؛ 6. ابزارهای اندازه‌گیری متغییرها و روش های جمع‌آوری داده‌ها؛ 7. ابزارهای اندازه‌گیری متغییرها «گروه سنجی ، مقیاس‌ها و آزمون‌ها»؛ 8. تحقیق زمینه‌‌یابی؛ 9. تحقیق‌های کیفی و تاریخی؛ 10. تحقیق‌فراتحلیلی؛ 11. تجزیه و تحلیل آماری داده‌های تحقیق؛ 12. تدوین گزارش تحقیق؛ 13. دو نمونه از گزارش مراحل اجرای تحقیق؛ 14. خودآزمایی.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر