روش‌هاي تحقيق درعلوم رفتاري

کد شناسه :110681
روش‌هاي تحقيق درعلوم رفتاري

اين كتاب به عنوان مرجعي براي دانشجويان رشته‌هاي علوم‌رفتاري در درس روش تحقيق تدوين شده است و مباحث بنيادي فرآيند پژوهش و اصول و روش‌هاي مهم آن با بياني ساده و با ذكر مثال‌هاي عملي به رشتة تحرير درآمده است. كتاب در چهارده فصل به شرح زير مي باشد: 1. تحقيق از دير باز تاكنون؛ 2. متغييرها و اندازه‌گيري آنها؛ 3. جامعه تحقيق و نمونه‌گيري؛ 4. انواع تحقيق؛ 5. طرح‌هاي پژوهشي؛ 6. ابزارهاي اندازه‌گيري متغييرها و روش هاي جمع‌آوري داده‌ها؛ 7. ابزارهاي اندازه‌گيري متغييرها «گروه سنجي ، مقياس‌ها و آزمون‌ها»؛ 8. تحقيق زمينه‌‌يابي؛ 9. تحقيق‌هاي كيفي و تاريخي؛ 10. تحقيق‌فراتحليلي؛ 11. تجزيه و تحليل آماري داده‌هاي تحقيق؛ 12. تدوين گزارش تحقيق؛ 13. دو نمونه از گزارش مراحل اجراي تحقيق؛ 14. خودآزمايي. اين كتاب به عنوان مرجعي براي دانشجويان رشته‌هاي علوم‌رفتاري در درس روش تحقيق تدوين شده است و مباحث بنيادي فرآيند پژوهش و اصول و روش‌هاي مهم آن با بياني ساده و با ذكر مثال‌هاي عملي به رشتة تحرير درآمده است. كتاب در چهارده فصل به شرح زير مي باشد: 1. تحقيق از دير باز تاكنون؛ 2. متغييرها و اندازه‌گيري آنها؛ 3. جامعه تحقيق و نمونه‌گيري؛ 4. انواع تحقيق؛ 5. طرح‌هاي پژوهشي؛ 6. ابزارهاي اندازه‌گيري متغييرها و روش هاي جمع‌آوري داده‌ها؛ 7. ابزارهاي اندازه‌گيري متغييرها «گروه سنجي ، مقياس‌ها و آزمون‌ها»؛ 8. تحقيق زمينه‌‌يابي؛ 9. تحقيق‌هاي كيفي و تاريخي؛ 10. تحقيق‌فراتحليلي؛ 11. تجزيه و تحليل آماري داده‌هاي تحقيق؛ 12. تدوين گزارش تحقيق؛ 13. دو نمونه از گزارش مراحل اجراي تحقيق؛ 14. خودآزمايي.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر