بعد پنجم: کاوش در قلمرو روحانی

کد شناسه :110153
بعد پنجم: کاوش در قلمرو روحانی
موجود نیست

کتاب متضمن بحثی است در باب مسائل روحانی، هستی بشری، حیات، تجربه دینی و عرفانی و مانند آن، نویسنده می‌گوید :ما پاره‌ای محدود، خطاپذیر و شکننده این جهان هستیم .اما چون نیاز درونی داریم که معنایی [در جهان] بیابیم ما در جهان براساس تصوری از ماهیت آن ـ تصویری بزرگ ـ سکنی می‌گزینیم، تصوری که یا آگاهانه انتخاب شده یا به گونه‌ای ناآگاهانه مسلم فرض شده است ... گستره کامل تصاویر بزرگ شامل تفسیر طبیعت گرایانه است، که براساس آن هستی بشری ما رویدادی گذرا در درون عالمی است که در نهایت فاقد معناست .و این تفسیر شامل شمار فراوانی از تصاویر مشخصا دینی است، و هر کدام از آنها جهان شناسی جامع خاص خود را عرضه می‌کند .اما مدعای این کتاب این است که این تفسیر همچنین شامل نوعی تصور دینی جهان گستر تازه اما با وجود این بسیار کهن است .تازه از این جهت که تنها اکنون در میان ما به تدریج برجستگی می‌یابد، اما کهن از آن جهت که از دیرباز در میان جریان‌های عرفانی هر یک از سنن بزرگ دینی وجود داشته است ...این که ادیان مختلف چنین تفاسیر متفاوتی از اصل غایی به دست می‌دهند به آن معنا نیست که اگر یکی از آنها درست است تفسیرهای دیگر باید نادرست باشند ...آنچه ما نیاز داریم این است که اکنون چگونه زندگی کنیم .این راه عشق و محبت است، که قدیسان و عرفای همه ادیان بزرگ گواه بارز آن هستند .در پایان کتاب واژه‌نامه انگلیسی به فارسی متن درج گردیده است .(منبع: خانه کتاب، کتیبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر