بعد پنجم: كاوش در قلمرو روحاني

کد شناسه :110153
بعد پنجم: كاوش در قلمرو روحاني

كتاب متضمن بحثي است در باب مسائل روحاني، هستي بشري، حيات، تجربه ديني و عرفاني و مانند آن، نويسنده مي‌گويد :ما پاره‌اي محدود، خطاپذير و شكننده اين جهان هستيم .اما چون نياز دروني داريم كه معنايي [در جهان] بيابيم ما در جهان براساس تصوري از ماهيت آن ـ تصويري بزرگ ـ سكني مي‌گزينيم، تصوري كه يا آگاهانه انتخاب شده يا به گونه‌اي ناآگاهانه مسلم فرض شده است ... گستره كامل تصاوير بزرگ شامل تفسير طبيعت گرايانه است، كه براساس آن هستي بشري ما رويدادي گذرا در درون عالمي است كه در نهايت فاقد معناست .و اين تفسير شامل شمار فراواني از تصاوير مشخصا ديني است، و هر كدام از آنها جهان شناسي جامع خاص خود را عرضه مي‌كند .اما مدعاي اين كتاب اين است كه اين تفسير همچنين شامل نوعي تصور ديني جهان گستر تازه اما با وجود اين بسيار كهن است .تازه از اين جهت كه تنها اكنون در ميان ما به تدريج برجستگي مي‌يابد، اما كهن از آن جهت كه از ديرباز در ميان جريان‌هاي عرفاني هر يك از سنن بزرگ ديني وجود داشته است ...اين كه اديان مختلف چنين تفاسير متفاوتي از اصل غايي به دست مي‌دهند به آن معنا نيست كه اگر يكي از آنها درست است تفسيرهاي ديگر بايد نادرست باشند ...آنچه ما نياز داريم اين است كه اكنون چگونه زندگي كنيم .اين راه عشق و محبت است، كه قديسان و عرفاي همه اديان بزرگ گواه بارز آن هستند .در پايان كتاب واژه‌نامه انگليسي به فارسي متن درج گرديده است .(منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر