فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي - جلد7(علوم و صنايع غذايي)

کد شناسه :104538
فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي - جلد7(علوم و صنايع غذايي)

هفتمين جلد از مجموعه ((فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي)) به واژه‌ها و اصطلاحات ((علوم و صنايع غذايي)) اختصاص يافته است .در اين كتاب 2240واژه و اصطلاح علمي انگليسي كه در رشته‌هاي علوم و صنايع غذايي رواج بيشتري دارد، به ترتيب حروف الفباي انگليسي آمده است .ذيل هر مدخل، معادل فارسي، تعريف و شرح مختصري از واژه‌ها عرضه گرديده است .پايان كتاب شامل نمايه معادل‌هاي فارسي است .در تدوين واژه‌هاي مركب و املاي صحيح اصطلاحات از كتاب Webster,s Third New International Dictionaryاستفاده شده است (منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر