الگوي آمريكايي پس از عراق (رقابت بر سر قلب ها و مغزها در عصر رسانه هاي جهاني)

کد شناسه :721368
الگوي آمريكايي پس از عراق (رقابت بر سر قلب ها و مغزها در عصر رسانه هاي جهاني)

بخش عمده‌اي از منابع قدرت نرم امريكا در سازمان‌هاي غيردولتي، بخش‌هاي خصوصي، جامعه? مدني، معاهدات دوجانبه، مؤسسات چندمليتي و ارتباطات فراملي نهفته است. ابزار دولتيِ ايجاد جذابيت و تأمين قدرت نرم، يعني ‌ديپلماسي عمومي، راديو و تلويزيون، برنامه‌هاي تجاري، كمك به توسعه? كشورهاي ديگر، كمك‌رساني در زمان بروز بلايا و قراردادهاي نظامي‌، در قسمت‌هاي مختلف دولت پراكنده شده‌اند و هيچ راهبرد يا بودجه? فراگيري وجود ندارد تا تمام اين موارد را در سايه? آن لحاظ كرد. هزينه‌اي كه صرف برنامه‌هاي نظامي مي‌شود، پانصد برابرِ مجموع هزينه‌هاي راديو و تلويزيوني و برنامه‌هاي تجاري است. دولت چطور مي‌تواند با منابع غيردولتيِ قدرت نرمي مرتبط شود كه از هاليوود گرفته تا هاروارد و بنياد گيتس را شامل مي‌شود و همگي آن‌ها نيز از جامعه? مدني سرچشمه مي‌گيرند؟

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر