ديپلماسي فرهنگي

کد شناسه :122364
ديپلماسي فرهنگي

مفروض اصلي كتاب ديپلماسي فرهنگي بر اين پايه قرار دارد كه از ميان عناصر و مولفه‌هاي موثر در سياست خارجي كشورها (سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي)‌هيچ‌كدام به اندازه عامل فرهنگي پايدارتر و تأثيرگذارتر از ديپلماسي فرهنگي نيست. بطور كلي اين كتاب در پنج فصل سازماندهي شده است. فصل اول: كليات، مفاهيم و مباني (ديپلماسي فرهنگي)؛ فصل دوم: ديپلماسي فرهنگي، جهاني شدن (نظريه و رويكردها)؛ فصل سوم: نهادهاي فرهنگي بين‌الملل و مناسبات فرهنگي؛ فصل چهارم: مديريت فرهنگي در حوزه ديپلماسي فرهنگي؛ فصل پنجم: مدلي براي ديپلماسي فرهنگي و راهبردها.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر